СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Документи

Прикачени документи

Стратегия за развитието на училището
План за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на училището
Правилник за дейността на училището
Форми на обучение
Годишен план за дейността на училището
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция ранното напускане от училище
Програма за предоставяне равни възможности за приобщаване на децата иучениците от уязвимите групи
Правила за използване на електронен дневник
Етичен кодекс
Училищна програма за ЦО на учебния ден
Училищен учебен план VІІ клас
Училищен учебен план VІ клас
Училищен учебен план V клас
Училищен учебен план ІV клас
Училищен учебен план ІІІ клас
Училищен учебен план І клас
Училищен учебен план ІІ клас
Мерки за работа на училищната институция в условията на COVID 19
Седмично разписание на учебните часове V-VІІ клас
Седмично разписание на учебните часове І-ІV клас