СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

За училището

„Св.Св. Кирил и Методий“ е  основно училище, иновативно по характер, което предоставя възможности за допълнително обучение на своите ученици, под формата на извънкласни дейности (занимания по интереси, проектни дейности на общинско и национални ниво). Разполага с добро техническо оборудване. Прилага ефективно интерактивното обучение, което предоставя отлични възможности за усвояване предметно знание на учениците, тяхното социализиране, а също така развиване високо ниво на емоционална интелигентност и социално емоционални компетентности.

Училищната общност ефективното сътрудничество с другите организации, внедряването на родители, в училищния живот на учениците, индивидуален подход, спрямо потребностите на всеки ученик и достъп до необходимите ресурси и допълнително обучение за усвояване на предметно знание са предпоставки за една ефективна образователна среда.

Училището „Св. Св Кирил и Методий“ осигурява една безопасна и сигурна среда, която е подходяща за всеки ученик спрямо неговите потребности. Среда, в която всеки ученик среща силна подкрепа от страна на училищното ръководство. Като по този начин всеки ученик има достъп до качествено образование и развитие на своя потенциал. Подкрепата идва и от сътрудничество с родители. Не на последно място е и сътрудничеството и ефективната комуникация с други организации, които са проявяват ангажираност спрямо училищния живот  и личностното развитие на учениците.

Организационната структура на училището (правилници и вътрешни етнически кодекси), допуска на своите ученици да заемат различни роли, в различни типове групи, като по този начин се определя тяхното бъдещо участие в социалния живот. До голяма степен реализирането на възпитателен процес се осъществява успоредно с процеса на обучение по отделните учебни предмети, извънкласните дейности, работата по различни проекти и провеждането рефлексии (под формата на различни игри и занимания, а също така и разговори) с отделните ученици. Рефлексиите биват самостоятелни, групови (спрямо потребността на учениците и целите на рефлексията). Посредством тези методи на възпитателен процес се постига и развиване социално емоционално компетентности в учениците.

Училището предоставя възможност за   ефективна и ползотворна работа на всеки ученик в рискова група. Осигуряване на допълнителна работа, индивидуална, а също така и групова (спрямо потребностите на ученика). Допълнителната работа се реализира под формата на допълнително обучение.

Сред учениците най-често с сформират малки социални групи, в които учениците работят по проектни дейности или общи задачи, спрямо техните интереси. Обединяването на учениците около обща дейност, създава предпоставки за тяхната социализация като общуват непосредствено помежду си. По този начин се създава/засилва емоционалната връзка между учениците.

Всеки ученик, който е част от малка група спазва правилата в нея. Сформира положителни връзки със своите съученици, които могат да:

- да дадат съвет или да отговорят на някоя нужда, за постигането на успех;

- да поемат отговорност в групи, да показват асертивна комуникация, положителна самопрезентация, и/или да оказват социално влияние на другите.

От огромно значение при малките групи да извлечем:

-  разбиранията всеки ученик да уважава различията и да разбират гледните точки на своите приятели и съученици, да проявяват емпатия;

- да се противопоставят на негативния социален натиск, да разрешават - междуличностни конфликти и да търсят помощ при нужда;

- оценява разнообразният произход и култури, за да бъдат съпричастни към другите.

Работата в екип оказва силно влияние  върху ученето на учениците и на задържането на новите знания. Сътрудничеството в нашето училище подпомага социалната компетентност на учениците (уменията за разрешаване на конфликти, желание за помагане, академично разбиране за себе си).

Разбира се във всеки клас се среща и референтна група , която служи като еталон за норми на поведение и ценности. Учениците от този тип група често демонстрират най-високи резултати по учебните дисциплини.

Сред педагогическите специалисти се  поддържат отлични отношения както професионални така и приятелски. Колектива е сплотен, организиран. Работи упорито с висока мотивация за постигане високи резултати. Търси и прилага начини за справяне на проблеми, който възникват по време на обучението. Анализира  навременно конкретни ситуации и предприема действия за решаване на даден проблем, възниквал в зародиш.

Във всеки клас се срещат предизвикателства на различни нива, предизвикателства към които подхождаме индивидуално на база опит, колективно мислене и практики, оказали въздействие за решаване на даден проблем. Разбира се, адаптиране спрямо конкретните нужди.

Нашата мисия е да работим упорито за създаване и поддържане на висока дисциплина, да провокираме и засилваме интереса в учениците към училището като институция. Да създадем атмосфера, във всяка класна стая, която да предразполага учениците към ефективно учене.

Всеки от нас е готов да поеме отговорността за контрол на ученик/група/клас, в нашето училище, полагаме общи усилия за решаване на проблеми, работим дългосрочно и упорито върху тях като проследяваме внимателно резултатите преди да предприеме следващи стъпки.