СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Успех за теб, ОП "Образование"

Дейност 1 "Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. обр.медиатори и социални работници за подпомагане на обучението в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие" - 2- ма педагогически специалисти и 1 образователен медиатор;

Дейност 2 "Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес" - 20 родители;

Дейност 4 "Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование":

- 6 групи в начален етап по БЕЛ и по Математика - 30 ученици;

- 4 групи в прогимназиален етап по БЕЛ и по Математика - 25 ученици;