СУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Средно училище в село Лехчево

Дейност 2 "Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес" - 20 родители